Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 oktober 2009

Ook visueel gehandicapten stemmen geheim!

Democratie is D66 op het lijf geschreven. Het is de ‘corebusiness’ van onze partij.

Het kunnen  kiezen door burgers is iets D66 van af de oprichting voor staat. D66 vindt daarom dat alle burgers daar aan mee moeten kunnen doen, zonder belemmeringen.

Daarom steunde D66 in de raadsvergadering van 7 mei, 2009 met plezier, een motie van Groen Links raadslid Niki Schipper, over het geheim stemmen door visueel gehandicapten. De kern van de motie is dat visueel gehandicapten in staat moeten zijn om zelf hun stem, geheim, uit te brengen.De motie is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. De burgemeester zegde met enthousiasme toe alles in het werk te stellen om deze uit te voeren.

Omdat de uitvoering van de motie alles met landelijke wetgeving te maken heeft, is het niet zo dat de gemeente dit al voor de Europese verkiezingen van 4 juni kan regelen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 is het waarschijnlijk wel mogelijk om dit te realiseren.De gemeenteraadsfractie van D66 blijft dit punt volgen!

De tekst van de motie:

De gemeenteraad bijeen op 7 mei 2009:
 
Constaterende dat:
•   de gemeente Utrecht met het Meerjarenkader Diversiteit en Integratie actief inzet op het tegengaan van discriminatie en het voeren van een inclusief beleid.
•   de gemeente Utrecht met het beleidsplan Agenda 22 het uitgangspunt omarmt dat alle burgers in Utrecht in staat moeten zijn op gelijkwaardige wijze deel te nemen aan het maatschappelijke leven.
 
Tevens constaterende dat:
•  elke stemgerechtigde burger het recht heeft op in het geheim uitbrengen van zijn stem;
•  de gemeente Utrecht beschikt over één aangepaste stemmachine, waarmee het recht om geheim te stemmen voor visueel gehandicapten was gegarandeerd;
•  bij de Europese verkiezingen op 4 juni 2009 er (weer) schriftelijk moet worden gestemd;
•  het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Kiesraad verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken en het goede verloop van de verkiezingen op 4 juni 2009.
 
Overwegende dat:
•   stemgerechtigde burgers met een visuele beperking op 4 juni 2009 schriftelijk hun stem moeten uitbrengen;
•   er nu nog geen mogelijkheden lijken te zijn deze stem geheim uit te brengen;
 
Tevens overwegende dat:
•   de gemeente Utrecht beschikt over één aangepaste stemmachine, die mogelijk voldoende beveiligd kan worden;
•   het schriftelijke stemformulier ondersteund zou kunnen worden met gesproken tekst en een koptelefoon;
•   het stemformulier uitgevoerd zou kunnen worden in braille.
 
Spreekt als haar mening uit:
•   het van zeer groot belang te vinden dat ook mensen met een (visuele) beperking in Utrecht een geheime stem kunnen uitbrengen.
 
Draagt het college op:
•  ‘veel’ in het werk te stellen opdat ook mensen met een (visuele) beperking in Utrecht een geheime stem kunnen uitbrengen op 4 juni 2009; 
•   te bepleiten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Kiesraad dat ook mensen met een (visuele) beperking geheim kunnen stemmen.