Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 oktober 2019

Kandidaat-wethouder gezocht (reageer t/m 1 november)

Maak jij het D66-team weer compleet en word jij onze nieuwe wethouder? Met het aankomende vertrek van Victor Everhardt is D66 Utrecht op zoek naar een kandidaat-wethouder. Belangstellenden kunnen tot en met 1 november 2019, 23.59 uur via wac@d66utrecht.nl hun sollicitatie sturen naar de door het afdelingsbestuur ingestelde Wethouders Adviescommissie (WAC).

Lees hieronder het instellingsbesluit, de procedure en het wethoudersprofiel.

Instellingsbesluit Wethoudersadviescommissie

Het bestuur van D66 Utrecht, bijeen op 19 oktober 2019,

 • besluit op basis van artikel 6.14 lid 4 van het Huishoudelijk Reglement tot het instellen van een Wethoudersadviescommissie (WAC), zoals bedoeld in datzelfde artikel 6.14;
 • en stelt de taak, samenstelling van de WAC, de wijze waarop geïnteresseerden zich kunnen melden alsmede de wijze waarop de WAC tot haar advies komt vast, zoals hieronder is opgenomen.

TAAK
Met het oog op de tussentijdse invulling van de functie van wethouder heeft de WAC tot taak om voor de raadsfractie van D66 Utrecht hiervoor een niet-bindend advies op te stellen. Het hieronder opgenomen profiel  dient hierbij als uitgangspunt.

De WAC heeft tot taak om zich hierbij specifiek te laten leiden door de geschiktheid van de kandidaat voor de vrijgevallen D66-portefeuilles binnen het Utrechtse college:

 • Volksgezondheid
 • Milieu & emissieloos vervoer
 • Jeugd & jeugdzorg
 • Stationsgebied
 • Vastgoed
 • Wijk Leidsche Rijn

De WAC draagt in het advies aan de fractie een of twee kandidaten voor met bijbehorende motivatie.

KENBAAR MAKEN VAN BELANGSTELLING EN WERKWIJZE WAC

 1. Belangstellenden kunnen per mail (wac@d66utrecht.nl) hun interesse melden tot en met vrijdag 1 november 2019, 23:59 uur, door het insturen van een motivatiebrief met CV.
 2. De WAC zal een eerste selectie op basis van de brieven doen, alvorens over te gaan tot tenminste één gespreksronde.
 3. De WAC kan een belangstellende om aanvullende informatie verzoeken en in overleg met de belangstellende aanvullende informatie verzamelen.
 4. De gesprekken met de daarvoor in aanmerking komende kandidaten zullen op de kortst mogelijke termijnen plaatsvinden; waarna de WAC de fractie zo spoedig mogelijk van advies zal voorzien.
 5. Het advies van de WAC aan de fractie bestaat uit de voordracht van één of twee kandidaten. Uitsluitend kandidaten die hun (expliciete) toestemming daarvoor hebben gegeven, kunnen door de WAC in het advies aan de fractie worden opgenomen.

SAMENSTELLING

De WAC zal bestaan uit ten minste drie personen:

 1. Een fractielid van D66 Utrecht; te weten: Has Bakker
 2. Een van de zittende D66 wethouders; te weten: Anke Klein
 3. De voorzitter van D66 Utrecht; te weten: Roel Masselink

De WAC kan zich in het adviestraject laten bijstaan door een onafhankelijke adviseur vanuit D66;  te weten: Alexander Rinnooy Kan.

Leden van de WAC kunnen zelf geen kandidaat zijn voor de functie waarover zij advies uitbrengen.

De leden van de WAC en de onafhankelijk adviseur zijn gehouden aan strikte geheimhouding ten aanzien van de personen waarmee is gesproken en de inhoud van die gesprekken. Ook een ieder die (daartoe genodigd) kennis neemt van de adviezen van de WAC is tot die strikte geheimhouding gehouden.

Voor zover dat voor de advisering door de WAC relevant is, kan tijdens het proces informatie met betrekking tot de kandidaat worden gedeeld met de fractievoorzitter en de andere D66-wethouder. Deze zijn dan tot dezelfde vertrouwelijkheid en geheimhouding gehouden.

Aldus besloten.

PROFIEL

Profiel wethouder vastgesteld door de afdeling Utrecht van D66 voor de collegeperiode 2018-2022

NB: Overal waar ‘zij’ staat kan ook bijvoorbeeld  ‘hij’ of ‘hen’ gelezen worden. 

ALGEMEEN 

Door het huidige duale systeem wordt het van een wethouder vereist zich zelfstandig op te stellen ten opzichte van de gemeenteraad en de eigen fractie. Zij toont hierbij leiderschap en gebondenheid in de gemeentelijke organisatie. De wethouder is een gedreven sociaal-liberale bestuurder, die zich herkent in het gedachtengoed van D66. Ze heeft politieke ervaring en affiniteit met de stad Utrecht.

In de functie als bestuurder van een gemeente handelt een wethouder in woord en daad binnen algemeen aanvaardbare sociale en ethische normen, is wanneer nodig zelf daarop aanspreekbaar en durft ook anderen hierop aan te spreken. De wethouder is integer. Tevens wordt van de wethouder verwacht dat zij affiniteit heeft met het openbaar bestuur en met de belangen van de portefeuille die zij binnen het college behartigt. Zij durft compromissen te sluiten en van standpunten af te stappen wanneer dit beter is voor het belang van de gemeente.

COMPETENTIEPPROFIEL 

Buiten de bovenstaande basisvereisten en persoonlijkheidseigenschappen moet een wethouder beschikken over de volgende competenties.

Oordeelsvorming 

Een wethouder kan op basis van informatie en eigen analyse tot een weloverwogen standpunt of beslissing komen. Ze betrekt de benodigde informatie en overziet de gevolgen van besluiten. Ze heeft oog voor toekomstige ontwikkelingen. De wethouder bekijkt problemen vanuit meerdere invalshoeken. Ze betrekt de mening en informatie van de anderen bij het vormen van een mening.

Leervermogen 

Een wethouder staat open voor nieuwe informatie, neemt dit gemakkelijk op en past deze toe. Ze neemt initiatief om aan nieuwe informatie en ideeën te komen en zoekt praktijkervaringen op. Een wethouder durft te reflecteren op haar eigen rol en functioneren en kijkt waar het nog beter kan. Ze kan zich verplaatsen in anderen en verdiept zich in de ideeën en theorieën van anderen. Ze vindt het belangrijk te blijven leren.

Visie 

Een wethouder is in staat zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen. Ze kan conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen. Ze vertaalt externe ontwikkelingen in een sociaal-liberale visie voor de samenleving en D66. Een wethouder laat zich continu goed informeren over verschillende aspecten die van invloed zijn op het (gemeentelijke)beleid. Ze is integer en transparant en ontwikkelt een weloverwogen strategische koers voor de gemeente.

Politieke sensitiviteit 

Een D66 wethouder doorziet maatschappelijke en politieke processen. Ze ziet politieke kansen en gevaren. Ze is in staat ideeën, posities en partijen te verbinden en anderen effectief te beïnvloeden. Ze is zich bewust van verschillende belangen die spelen en, heeft inzicht in welke personen en groepen invloed hebben. Ze voelt aan wat er onderhuids speelt. De wethouder stelt het eigen belang ondergeschikt aan het belang van de gemeente en herkent sociaal-liberale kansen.

Onderhandelen 

Een D66 wethouder bereikt een goed resultaat en houdt relaties goed ook als er sprake is van tegengestelde belangen. Ze ziet kansen om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Ze weet anderen effectief te beïnvloeden en bepaalt voorafgaand aan onderhandelingen reële doelen. Een D66 wethouder kan verschillende belangen tegen elkaar afwegen en verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen.

Ondernemerschap 

Een wethouder ziet kansen en mogelijkheden. Ze neemt zelf initiatief, ziet bedreigingen als kansen en haakt onmiddellijk in op nieuwe ontwikkelingen. Ze gaat risico’s aan om een bepaald doel te bereiken en onderneemt vanuit zichzelf nieuwe activiteiten.

Verantwoordelijkheid 

Een wethouder neemt de verantwoording voor aangegane verplichtingen en draagt de consequenties van deze verplichtingen. Ze laat aan ander blijken dat op haar gerekend kan worden. Ze staat achter de eigen beslissingen en neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Ze verdedigt genomen besluiten tegen kritiek. De wethouder trekt verantwoordelijkheid naar zich toe. Ze is aanspreekbaar op gemaakte fouten en leert ervan.

Overtuigingskracht 

Een wethouder slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en kan anderen hier enthousiast voor maken. Ze weet door natuurlijk overwicht gemakkelijk instemming te krijgen en anderen voor zich te winnen. Ze heeft weloverwogen argumenten voor plannen en brengt deze duidelijk over. Een wethouder speelt effectief in op de argumenten van anderen. Ze brengt haar voorstellen met flair en vol overtuiging.

Besluitvaardigheid 

Een wethouder durft beslissingen te nemen, haar mening uit te spreken en acties te ondernemen. Ze is in staat in lastige situaties knopen door te hakken. Ze is daadkrachtig en duidelijk en neemt beslissingen ook als hierdoor weerstand ontstaat. Ze komt snel tot een weloverwogen keuze.