Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 oktober 2009

Het glas halfleeg of halfvol?

D66 spreekt zich uit over nieuw collegeakkoord

Een extra gemeenteraad werd donderdag 16 april '09 gehouden om het vernieuwde college te installeren.
Aan de feitelijke installatie ging een debat vooraf. Gerda Oskam, fractievoorzitter van D66, hield de aanvullingen op het 'oude' college-akkoord krtitisch tegen het licht.
Haar betoog leidde tot een pittig debat doordat de coalitiepartijen haar heftig interumpeerden.
Gerda Oskam gaf aan wat de inzet van D66 is geweest om tot een goed college-akkoord te komen, in het belang van Utrecht en de Utrechters.

Lees hieronder haar inbreng in de gemeenteraad:

Voorzitter, ook voor D66 is een continu en goed bestuur van de stad nodig. Vandaar dat we bereid waren om te spreken over oplossingen voor de bestuurscrisis. Dat wilden we uiteraard alleen doen als er een aantal uitgesproken D66 zaken herkenbaar werden in een nieuw collegeakkoord. Nadat wij niet meer werden uitgenodigd voor onderhandelingen, kwam er in zo’n 10 dagen een nieuw college. Met de VVD i.p.v. GroenLinks, partijen waar we dichtbij zitten in deze raad. Ons advies om met één partij door te gaan om zo snel mogelijk te komen tot een nieuw college, was dus een uitstekend advies.

Kijkend naar het nieuwe college akkoord, zien we duidelijk dat de VVD beter onderhandeld heeft dan GroenLinks, of heeft meer ruimte gekregen van de PvdA dan GroenLinks. We zijn zeer content over het efficiëntere reïntegratiebeleid, stimuleren van kinderopvang- en buitenschoolse opvang, meer cultureel ondernemerschap, lagere belastingen, minder leefbaarheidsbudget, ,meer straatcoaches, meer geld voor fietsparkeren in de binnenstad, meer geld voor schuldhulpverlening en een doelmatiger welzijnsbeleid.

Aan de andere kant hebben we vele vragen: in de analyse van D66 is een voorname reden voor de bestuurscrisis de bestuurscultuur van het vorige college. Zaken lang voor je uitschuiven en dan uiteindelijk vooral in coalitieverband bespreken, zoals bij het ALU, is een voorbeeld van de bestuurscultuur die wij bedoelen en D66 niet ondersteunt. In onze gesprekken met de onderhandelaars hebben we dan ook met name aangedrongen op een nieuwe bestuurscultuur. In het voorliggende collegeakkoord lijkt hetzelfde het geval als bij het vorige college: er komt weer een onderzoek, weer vooruitschuiven, maar in hoeverre kan er nog geschoven worden met de uitkomsten van dat onderzoek? Het ALU ligt nu bij wethouder Bosch, betekent dit dat er inderdaad alleen slechts planologische veranderingen nog mogelijk zijn? En hoe ziet u de rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming over de Zuilense Ring, die u voor u uit lijkt te schuiven en Startnotitie Ring Utrecht?

Wat we missen zijn daarnaast zaken over de betrouwbare overheid waarbij we als D66 en  VVD naast elkaar stonden: het nakomen van de afspraken met de ondernemers van de Veemarkthallen. Wat gaat met hen nu gebeuren? Hoe ziet de VVD nu de studentenhuisvesting en het omzetvergunningenbeleid?

D66 had uiteraard ook een aantal punten ter bespreking in de collegeonderhandelingen opgevoerd waarvan wij vinden dat die voor de toekomst van de stad essentieel zijn: een betere onderwijshuisvesting bijvoorbeeld. Wat is er met de miljoenen vanuit het rijk daarvoor gebeurd?

En tja, meer cameratoezicht: als je de toename van camera’s afzet tegen de criminaliteit- en overlastcijfers, is het voor D66 helder dat je efficiënter andere middelen zou moeten inzetten ter voorkoming. Nergens vinden we daarnaast nog punten over groen. De financiering van het Groenstructuurplan, een mooie ambitie van GroenLinks die wij zéér ondersteunde, was voor D66 een belangrijk punt die wij inbrachten bij de onderhandelaars. Over poen voor groen lezen we echter niets in dit collegeakkoord. Net zo min als over ander belangrijke punten voor D66: mosquitos, regelen bevoorrading coffeeshops, uitbreiding aantal supermarkten die open zijn op zondag, enz.

Voorzitter, D66 heeft echter vooral veel vraagtekens bij de financiële onderbouwing. Naast bestuurscultuur is een solide financieel beleid een uitgangspunt voor D66. Op zich is het naar voren halen van investeringen logisch en zelfs zeer gewenst en noodzakelijk in deze crisistijd. Maar hoeveel wordt er nu precies geïnvesteerd en hoeveel wordt er ‘omgebogen’ of bezuinigd? De meerjarenbegroting tot 2013 kent nog een onzekerheid van zo’n 23 miljoen. Afgelopen begroting vond ook de VVD het niet verstandig om alvast een greep te doen uit de reserves, wetende dat forse bezuinigingen voor de deur zouden staan. Nu stelt dit college voor om de lasten voor de burger omlaag te brengen en dus ook de inkomsten van de gemeente, maar ook bestemmingsreserves voor een totaal van 53 miljoen af te romen. Over de gehele financiële onderbouwing willen we graag opheldering!

Op basis van de antwoorden bepaald D66 of we vinden dat het glas van dit college halfvol of halfleeg is.

Tot slot, vanwege de tijd, een woord voor de nieuwe wethouders die het nieuwe collegeakkoord moeten gaan uitvoeren. Piet van der Sluijs, ook voor D66 de grote onbekende, u zult begrijpen dat D66 nogal nerveus wordt als een politicus van de ChristenUnie homo- en lesbobeleid gaat doen. Hoe gaat u dat invullen?

Floris de Gelder, de succesvolle cultureel ondernemer zoals D66 dat voorstaat. Het is niet voor niets dat u in het tijdschrift van het kenniscentrum van D66, IDEE, uw idee over “matching grants” heeft beschreven. Gaat u deze D66-ideeën ook als wethouder namens de VVD uitdragen?

D66 wenst jullie beiden heel veel succes en wijsheid!

En dan Ingrid de Bondt, mijn ‘maatje’ in de oppositie. Hoe vaak zaten wij niet urenlang aan de telefoon, waren we het regelmatig met elkaar eens, maar ook zeer regelmatig met elkaar oneens? Onze gezamenlijke schriftelijke vragen over de kwaliteit van de juridische dienst van de gemeente zijn twee dagen geleden beantwoord. Hoe beoordeel je die antwoorden nu? En dan de portefeuille verkeer, waar we het zo vaak over hadden. Ik heb je mijn advies gegeven over verkeersambtenaren. Ik hoop dat je dat advies nog weet en ernaar handelt. Want ik wens je, namens de D66-fractie, het allerbeste in deze nieuwe functie, maar ook heel veel sterkte en succes! En mocht je af en toe eens weer eens willen bellen…..je weet mijn nummer!