Steun ons en help Nederland vooruit

Lijsttrekkerverkiezing GR22

Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad van Utrecht plaats. D66 Utrecht is daarom op zoek naar leden die zich kandidaat willen stellen voor de lijst, te beginnen met de lijsttrekker. Je kan je vanaf 1 april 2021 tot uiterlijk 1 mei 2021, 23.59 uur als kandidaat lijsttrekker aanmelden bij de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC). Het door de afdelingsvergadering van 2 december 2020 vastgestelde profiel voor de functie van lijsttrekker vind je hier.

Wijze van aanmelden en voorwaarden

Aanmelden doe je via dit kandidaatstellingsformulier hieronder. In dit formulier zijn ook een toelichting, de voorwaarden voor kandidaatstelling, verdere instructies en enkele spelregels opgenomen. Enkele belangrijke voorwaarden zijn dat je op 2 mei 2021 minimaal 6 maanden lid van D66 moet zijn en dat je op die datum ook aan je contributieverplichtingen hebt voldaan. Ook mag je niet tegelijkertijd lid zijn van een andere politieke partij en dien je bij jouw kandidaatstelling minimaal 19 ondersteunende verklaringen (door middel van naam/lidnummer/handtekening) van stemgerechtigde leden te overleggen. Deze kunnen op twee manieren worden voorgelegd. De eerste optie is door het invullen van het onderstaand webformulier door de ondersteuner zelf. De tweede optie is voor de kandidaat-lijsttrekker om bij de kandidaatstellingen de ondersteuningen te uploaden. Het spreekt voor zich dat er minimaal 19 unieke ondersteuningen moeten worden ingediend. Het formulier voor ondersteuningsverklaringen vind je hier:

Ondersteuningsverklaring kandidaat-lijsttrekker

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het word document voor de kandidaat-lijstrekker om de ondersteuningen te uploaden bij de kandidaatstellingen kan hier worden gedownload. Het document moet in PDF format worden geüpload.

Procedure

De aanmelding als kandidaat is pas succesvol afgerond als de AVC bevestigd heeft dat zij jouw aanmelding tijdig heeft ontvangen. De AVC verstuurt deze bevestiging binnen 48 uur na de ontvangst van jouw aanmelding. Ontvang je na jouw aanmelding geen bevestiging, neem dan contact op met de AVC. Van 3 tot en met 8 mei voert (een delegatie van) het bestuur gesprekken met alle kandidaten.

Na aanmelding kan een kandidaat zich nog terugtrekken. Dit kan tot uiterlijk 9 mei 2021, 18.00 uur door het sturen van een e-mail aan de AVC waarin de intrekking van de kandidatuur expliciet wordt gemeld. De namen van kandidaten die zich binnen deze termijn terugtrekken worden vanzelfsprekend niet openbaar gemaakt.

Op 10 mei 2021 worden de namen van de (overgebleven) kandidaat of kandidaten gepubliceerd op de afdelingswebsite. De kandidaat of kandidaten worden in de gelegenheid gesteld om zich op 11 mei op een ledenbijeenkomst te presenteren.

Verkiezing van de lijsttrekker

De verkiezing van de lijsttrekker geschiedt, conform het besluit  van de ledenvergadering van 2 december 2020, door middel van e-voting. De verkiezing start op 17 mei 2021, 9.00 uur en sluit op 30 mei 2021 23.59 uur. De uitslag van de verkiezing wordt op 2 juni 2021 bekend gemaakt.

Alle leden die op 17 mei, 9.00 uur stemgerechtigd zijn, ontvangen te zijner tijd een uitnodiging voor het uitbrengen van een stem en een digitaal stembiljet.

Belangrijke data voor kandidaat-lijsttrekkers

Een volledig overzicht van belangrijke data waar je als kandidaat-lijsttrekker rekening mee moet houden, vind je in het “Handboek voor kandidaten – deel A”. Als kandidaat-lijsttrekker houd je met deze data rekening. 

Belangrijke data op korte termijn zijn

 • 1 mei 2021, 23.59 uur – deadline insturen volledige kandidaatstelling
 • 3 mei – 7 mei 2021 – gesprekken met alle kandidaat-lijsttrekkers
 • 9 mei 2021, 18.00 uur – deadline intrekken kandidatuur
 • 11 mei 2021 – ledenbijeenkomst met de kandidatenpresentatie
 • 17 mei 2021, 9.00 uur – opening interne verkiezing
 • 30 mei 2021, 23.59 uur – sluiting interne verkiezing
 • 2 juni 2021 – bekendmaking uitslag lijsttrekkersverkiezing

Kandidaatstellingsformulier Lijsttrekker

Invulinstructie

Dit kandidaatstellingsformulier dient volledig ingevuld ontvangen te zijn door de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC) op 1 mei 2021

Pasfoto

Je wordt tevens verzocht één digitale foto mee te zenden voor het kandidatenhandboek. Daarnaast wordt ook je persoonlijke handtekening gevraagd. Het is verplicht de handtekening te uploaden bij de kandidaatstelling.

Dispensatie

Om zich te kunnen kandideren dient een lid bij sluiting van de kandidaatstelling minimaal 6 maanden lid te zijn van D66. Indien een kandidaat korter lid is, kan uiterlijk 10 werkdagen vóór de sluiting van de kandidaatstelling dispensatie bij het Landelijk Bestuur worden aangevraagd. Een gemotiveerd verzoek kan gericht worden aan bestuur@d66.nl. 

Jouw gegevens

Jouw kandidaatstellingsformulier is inzichtelijk voor de leden van de AVC en de leden van de Lijstadviescommissie (LAC). Het bestuur kan tussentijds op de hoogte worden gesteld van de leden die zich hebben gekandideerd. 

Kandidaatstellingsformulieren worden gearchiveerd door de AVC indien je daadwerkelijk op de kandidatenlijst komt te staan. De AVC houdt de formulieren in archief totdat de zittingsperiode voorbij is. Daarna worden de kandidaatstellingsformulieren verwijderd. Kom je niet op de kandidatenlijst, dan verwijdert de AVC jouw kandidaatstellingsformulier. 

Je kunt tussentijds altijd jouw kandidaatstellingsformulier opvragen bij de AVC via AVC@d66utrecht.nl.  

Wil je weten hoe D66 in het algemeen met jouw gegevens omgaat? Kijk dan op d66.nl/uw-privacy/ 

Kandidaatstellingsformulier

Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de positie van lijsttrekker. De gegevens met een * worden in het kandidatenhandboek opgenomen (met uitzondering van de adresgegevens). De overige gegevens worden niet opgenomen, maar worden wel ter beschikking gesteld aan de AVC en de LAC.

Als je dit kandidaatstellingsformulier invult, verklaar je:

 1. op de hoogte te zijn van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin vermelde voorwaarden en vereisten te voldoen, en tevens bereid te zijn aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen;
 2. voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een halfjaar voor de sluiting van de interne kandidaatstelling lid van de partij te zijn en uiterlijk bij sluiting van de kandidaatstelling aan de contributieverplichting te hebben voldaan. Indien niet aan deze termijn kan worden voldaan, moet uiterlijk 10 werkdagen voor sluiting van de kandidaatstelling dispensatie worden aangevraagd bij het Landelijk Bestuur via bestuur@d66.nl
 3. niet betrokken te zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2);
 4. bij verkiezing afstand te doen van alle onverenigbare functies binnen of namens de partij;
 5. bereid te zijn om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en de volle zittingstermijn te vervullen; 
 6. geen lid te zijn van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B);
 7. uitvoering te zullen geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers (artikel 8.3 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement);
 8. akkoord te zijn dat de met * gemarkeerde gegevens worden opgenomen in het kandidatenhandboek ten behoeve van de interne verkiezingen;

Kandidaatstellingsformulier lijsttrekker

 • Het is mogelijk om de benodigde negentien ondersteuningsverklaringen via deze knop te uploaden bij de kandideren. Daarnaast is het ook mogelijk om een webformulier te gebruiken waarin de ondersteuningen individueel worden opgestuurd. Beide opties voldoen. Dubbele inzendingen tellen eenmalig mee.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Tot slot

Stel je jezelf kandidaat voor het lijsttrekkerschap en word je niet tot lijsttrekker gekozen, dan ben je NIET automatisch kandidaat voor één van de overige plekken op de lijst. Je moet je hiervoor dan opnieuw kandideren. De kandidaatstelling voor de overige kandidaten op de lijst (dus niet als lijsttrekker) opent vanaf 1 juli en eindigt op 4 september 2021, 23,59 uur.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Afdelingsverkiezingscommissie of met het bestuur van de afdeling.

Laatst gewijzigd op 5 april 2021