Steun ons en help Nederland vooruit

Indienen van amendementen op het Conceptverkiezingsprogramma D66 Utrecht

Het Conceptverkiezingsprogramma in PDF met regelnummers is te vinden op deze pagina.

Ieder stemgerechtigd lid van D66 Utrecht heeft de mogelijkheid om amendementen (tekstuele wijzigingen) in te dienen op het conceptverkiezingsprogramma die behandeld zullen worden tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) op zaterdag 30 oktober 2021. Goede amendementen dragen bij aan een heldere besluitvorming en aanscherping van het verkiezingsprogramma.

Hieronder is nadere informatie te vinden over het indienen van amendementen op de AAV van 30 oktober. Heb je vragen, of wil je advies bij het indienen van een amendement? Mail dan met het bestuur: jj.vanderslik@d66utrecht.nl, of neem telefonisch contact op met Jan-Joost van der Slik: 06-20092875

Een amendement indienen

Als lid van D66 Utrecht is het mogelijk om het conceptverkiezingsprogramma te veranderen. Dat kan door een amendement in te dienen. Via een amendement kan je tekst in het verkiezingsprogramma toevoegen, wijzigen en/of verwijderen.

Het indienen van een amendement kan via mijnd66.nl. Wanneer je inlogt bij mijnd66.nl staan in het menu bovenaan enkele opties. Klik op de optie stemmingen. Via het menu waarin je terecht komt kan je een amendement indienen. Het is tot 3 oktober 23:59 uur mogelijk om een amendement in te dienen. Denk ook aan de benodigde ondersteuning van minstens 2 andere leden van D66 Utrecht.

Een amendement ondersteunen

Leden van D66 Utrecht kunnen een amendement ondersteunen via mijnd66.nl. Klik bovenaan het menu in mijnd66 op stemmingen. Vervolgens staat onder het kopje “ondersteun kandidaatstellingen en voorstellen” de link waar je op kan klikken om zo bij de voor jou relevante stemmingen te komen. Klik hier op “D66 Utrecht Algemene Afdelingsvergadering 30 oktober 2021”. Hier zie je alle ingediende amendementen en kan je ervoor kiezen om een amendement te ondersteunen.

Lukt het niet om een amendement in te dienen of te ondersteunen? Neem dan contact op via bestuur@d66utrecht.nl.

Tijdspad

Het tijdpad voor het vaststellen van het verkiezingsprogramma ziet er als volgt uit.

– 3 oktober 2021 om 23:59 uur Deadline indienen amendementen op het conceptverkiezingsprogramma

– 20 oktober 2021 Publicatie van de amendementen met het bestuursadvies

– 30 oktober 2021 Afdelingsvergadering voor het behandelen van de amendementen en ter vaststelling van het definitieve verkiezingsprogramma

– December 2021 Publieksversie verkiezingsprogramma is gereed

Deadlines en procedures

 • Het indienen van amendementen kan via het formulier in MijnD66. Een verzoek om per post amendementen in te dienen kan worden gericht aan Karin Akkers via k.akkers@d66utrecht.nl
 • Een amendement dient te worden ondertekend door drie stemgerechtigde leden van D66 Utrecht. Dit is inclusief de handtekening van de indiener zelf. 
 • De (inhoudelijke) tekst van het verkiezingsprogramma is voorzien van regelnummers. Alleen deze tekst (met regelnummers dus) kan geamendeerd worden. Amendementen over afbeeldingen worden niet in behandeling genomen.
 • Tot de deadline op zondag 3 oktober om 23:59 is het mogelijk om amendementen in te dienen op het conceptverkiezingsprogramma.
 • Het bestuur voorziet alle amendementen van een advies. Het bestuur kan het voorstel “overnemen” of “ontraden” – zonder een van deze twee adviezen staat het bestuur neutraal tegenover het voorstel. Tussen 3 en 19 oktober 2021 kan het bestuur contact zoeken met de indiener over het advies. Naar aanleiding hiervan kan de indiener nog in de gelegenheid worden gesteld het amendement te wijzigen.
 • Woensdag 20 oktober 2021 worden de ingediende amendementen samen met het bestuursadvies gepubliceerd.
 • Zaterdag 30 oktober 2021 worden tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) alle amendementen behandeld. De indiener begint hierbij met het amendement toe te lichten, daarna wordt het advies (overnemen, neutraal of ontraden) van het bestuur toegelicht en krijgen leden de kans om te reageren. Aan het einde krijgt de indiener als laatste de gelegenheid om te reageren op de ingebrachte argumenten. Alle sprekers krijgen telkens 30 seconden spreektijd, afhankelijk van het aantal amendementen kan dit staande de vergadering gewijzigd worden.
 • Het bestuur kan een amendement dat geen inhoudelijke wijziging betreft, aanmerken als tekstueel en aan de zaal voorleggen of deze in overleg met de indiener in de laatste redactieslag mogen worden meegenomen. Indien een van de leden alsnog een behandeling wenst, wordt het amendement op de gebruikelijke wijze behandeld. Leden worden verzocht om puur tekstuele wijzigingen (zoals grammaticale, stijl- of spelfouten) te mailen naar VPC@d66utrecht.nl.
 • Een amendement is aangenomen bij een absolute meerderheid van de stemmen. Alleen stemgerechtigde leden van D66 Utrecht kunnen stemmen over amendementen.
 • Aan het eind van de vergadering zal het programma als geheel in stemming worden gebracht. Na aanname zal het bestuur met de Verkiezingsprogrammacommissie (VPC) en het schrijfteam nog een laatste redactieslag maken waar nodig. Hierbij mogen geen inhoudelijke wijzigingen worden aangebracht.

Ter voorbereiding

 • Op donderdag 16 september om 20:00 uur wordt er een digitale avond georganiseerd waar leden in gesprek kunnen gaan met de Verkiezingsprogrammacommissie (VPC) om meer te horen over de overwegingen en keuzes die zijn gemaakt bij het tot stand komen van het conceptverkiezingsprogramma. Ook is er dan ruimte voor inhoudelijke vragen over het conceptprogramma. Sluit aan bij de digitale sessie met de VPC op 16 september door je aan te melden via de volgende link.
 • D66 Utrecht organiseert ook een amendementschrijfavond. Hier kunnen leden ondersteuning krijgen bij het schrijven van amendementen en het verzamelen van ondersteuningsverklaringen. Aanmelden voor deze avond kan door je hier op te geven. De avond vindt plaats op woensdag 22 september om 20.00. Door de corona maatregelen wordt nog gekeken naar een geschikte locatie. Ook zal het mogelijk zijn om digitaal vragen te stellen.

Advies om amendementen te laten aansluiten bij het conceptverkiezingsprogramma

In het conceptverkiezingsprogramma is gekozen voor een detailniveau dat een nieuw gekozen raadsfractie het beste in staat stelt om dit programma vier jaar effectief te gebruiken als richtinggevend. Er is daarom gekozen om vooral grote lijnen op te nemen in het programma en weinig individuele casussen. We spreken bijvoorbeeld over bevorderen verkeersveiligheid met extra rotondes en niet over de wens om een rotonde aan te leggen bij de Amsterdamsestraatweg. Een consistent detailniveau in het programma is van belang voor de effectiviteit en de leesbaarheid van het programma. Wij adviseren leden om daarom hun amendementen aan te laten sluiten bij het detail-, abstractieniveau en de schrijfstijl van het  conceptverkiezingsprogramma. Het bestuur is uiteraard bereid om daarbij te ondersteunen of te adviseren.

Laatst gewijzigd op 27 september 2021