Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 september 2009

Fietsbrug Leidsche Rijn-Oog in Al komt er wel, maar later

Bewoners krijgen inspraak via klankbordgroep

De zeer
noodzakelijke fietsbrug tussen Leidsche Rijn en Oog in Al komt er. Dit
blijkt uit het antwoord op de schriftelijke vragen van D66, PvdA en
GroenLinks. Fractievoorzitter Gerda Oskam: "Uiteraard ben ik verheugd
dat de berichten die wij ontvingen over de uitspraken van wethouder De
Bondt tijdens een informatieavond, niet kloppen. Het zou ook te gek
zijn dat deze brug, die al in het Masterplan Leidsche Rijn

van 1995
gepland was, 14 jaar later opeens weer ter

discussie zou worden
gesteld. 

Aan de andere kant hebben we
als D66 al jaren aangedrongen op studie over de aanlanding van deze
fietsbrug in Oog in Al en de doorgaande fietsverbindingen aan beide
zijden van de brug. Een dergelijke studie kon al jaren geleden worden
uitgevoerd, zodat bewoners niet voor een vrijwel voldongen feit zouden
zijn geplaatst. Iedereen kon immers, net als D66, zien dat de
aanlanding van de fietsbrug in Oog in Al, tot problemen zou leiden.
Maar die studie en de dialoog hierover met omwonenden, schoolbesturen,
en andere betrokkene had bij opeenvolgende colleges geen enkele
prioriteit. Ook daarom kan de brug jaren later dan gepland in gebruik
worden genomen. Dat is enorm jammer, zeker gezien de werkzaamheden
rondom de Hogeweidebrug en De Meernbrug de afgelopen jaren."

D66
wenst, naast deze fietsbrug, ook verdere verbeteringen van de
fietsverbindingen tussen Leidsche Rijn en de bestaande stad. Oskam:
"Zowel het openbaar vervoer als de huidige fietsverbindingen zijn
allemaal gericht op de Utrechtse binnenstad of Utrecht Centraal
Station. Wat D66 betreft zou je meer alternatieven moeten bieden voor
mensen om echt de omslag te maken van autobereikbaarheid naar
totaalbereikbaarheid. Zo zou een fietsbrug tussen Leidsche Rijn en
Zuilen een enorme verkorting betekenen van de fietstijd tussen Leidsche
Rijn en Zuilen, Overvecht, en andere delen van de stad. Je zou
bijvoorbeeld de huidige Demkabrug kunnen omvormen tot een echte
fietsbrug met goede fietsverbindingen tussen de fietsboulevard van de
Jazzsingel in Terwijde naar de Amsterdamsestraatweg in Zuilen." D66 zal
dit idee bij de behandeling van de begroting 2010 verder uitwerken.

Bijlage: schriftelijke vragen van o.a. D66 en antwoorden van het College van B & W

   SCHRIFTELIJKE VRAGEN

               Vragen van de heer drs. B.F.M. Beerlage (PvdA), mevrouw G.A. Oskam (D66) en de heer P.H. van Corler (GroenLinks)

    (ingekomen 7 juli 2009 en antwoorden – in cursief – door het college verzonden op 22 september 2009)

Op
dinsdag 30 juni j.l. heeft de eerste consultatiebijeenkomst plaats
gevonden over de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze
bijeenkomst vond plaats voor de omwonenden bij het aanlandingspunt van
de brug in Oog in Al: het Victor Hugoplantsoen en de Johan Wagenaarkade.

De
fietsbrug maakt al 15 jaar onderdeel uit van de beleid en plannen van
de gemeente, vanaf: het Masterplan Leidsche Rijn uit 1995. Dit
onderdeel van het Masterplan is verder uitgewerkt en bevestigd in het
gemeentelijke verkeers- en vervoersplan uit 2005 met het daarin
opgenomen hoofdfietsnetwerk.

Het consulteren
van de bewoners was bedoeld om te komen tot de best mogelijke oplossing
voor het realiseren van de brug en de aanlandingsplaatsen. PvdA,
Groenlinks en D66 hebben echter van bewoners die op deze avond aanwezig
waren vernomen dat op deze avond is aangegeven dat er nog maar eens
goed gekeken moest worden naar het nut en de plek van deze brug.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

1.      
Klopt het dat het college op de bijeenkomt op 30 juni jl. nut en
noodzaak en de locatie van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal
tussen Leidsche Rijn – Oog in al, ter discussie heeft gesteld?

Tijdens
de bijeenkomst is aangegeven dat de raad in verschillende
beleidsdocumenten de fietsbrug heeft opgenomen. Ook is uiteengezet
welke stappen gezet moeten worden, alvorens de aanleg kan starten. Een
daarvan is het wijzigen van het bestemmingsplan. Bij de besluitvorming
over het te wijzigen bestemmingplan moet een integrale afweging gemaakt
worden. Om de effecten en kosten te kunnen bepalen wordt de fietsbrug
verder uitgewerkt. De bewoners zijn uitgenodigd om in een
klankbordgroep plaats te nemen, zodat zij hun mening kenbaar kunnen
maken en invloed kunnen uitoefenen op de uitwerking.

Zo, ja.

2.       Kan het college aangeven waarom eerder vastgesteld beleid en plannen ter discussie zijn gesteld?

Zie het antwoord op vraag 1.

Zo, nee.

3.      
Wil het college bevestigen dat het college vasthoudt aan eerder
vastgesteld beleid en plannen waarin deze fietsbrug is opgenomen zoals
het Masterplan Leidsche Rijn en het gemeentelijk verkeers- en
vervoersplan met het daarin opgenomen hoofdfietsnetwerk?

Zie het antwoord op vraag 1.

4.      
Beoordeelt het college de uitlatingen op de bewonersavond dan ook als
bijzonder ongelukkig en is het college bereid de verkeerde (of verkeerd
begrepen?) berichten recht te zetten?

Zie het antwoord op vraag 1.

PvdA,
Groenlinks en D66 gaan ervan uit dat het college vasthoudt aan de komst
en de plek van de fietsbrug en dat deze brug zo snel als mogelijk,
rekening houdend met realisatie van de overkapping van de A2,
gerealiseerd wordt. Volgens de laatste planning moet op basis van de
consultaties van bewoners het programma van eisen van de brug, de
aanlandingen en vervolgroutes eind 2009 klaar zijn.

5.       Kan het college aangeven of deze planning nog actueel is?

Deze planning zal enige vertraging ondervinden.

6.       Kan het college aangeven wanneer volgens planning de eerste fietser over de brug kan rijden?

Het streven is de brug uiterlijk in 2013 te openen.