Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 oktober 2009

D66 maakt ANDERE keuzes

Donderdag 8 oktober behandelt de gemeenteraad van Utrecht de begroting voor 2010. D66 stelt kritische vragen bij de plannen van het college. Lees hieronder de algemene beschouwing van de programmabegroting uitgesproken door fractievoorzitter Gerda Oskam. 

D66 maakt ANDERE keuzes

Behandeling Programmabegroting 2010 Bijdrage D66-fractie Door Gerda Oskam, Fractievoorzitter D66 Utrecht, 8 oktober 2009 Gemeenteraad Utrecht

Voorzitter,

D66 is vrijzinnig, sociaal èn liberaal.

D66 is nieuwsgierig naar de toekomst, dus niet bang voor nieuwe ontwikkelingen.

Wij staan voor een pragmatisch en democratisch beleid voor de gemeente Utrecht. Met Utrecht bedoelen wij: de stad, de dorpskernen Vleuten, De Meern en Haarzuilens en het nieuwe Leidsche Rijn.

Wij zien de 4e stad van het land als een plek waar iedereen vrij en veilig moet kunnen zijn om te zijn wie hij of zij is.
 

Wij zien Utrecht, onderdeel van de Randstad, als nationaal knooppunt van kennis en cultuur waarin iedereen zich moet kunnen ontwikkelen tot wie hij of zij wil zijn.

Wij zien veiligheid en vrijheid als twee kanten van één en dezelfde medaille.

Wij staan voor een open, veilige en zorgzame samenleving, met respect voor de individuele vrijheid. Die grondrechten en -waarden koestert.

Voorzitter, de financiële crisis raakt Utrecht ook. D66 is niet bang voor de moeilijke keuzes die je in deze situatie moet maken. Dat durven we ook uit te leggen, want kiezers zijn niet gek. Wij maken daarbij gebruik van de ’meedenkkracht’, de creativiteit, de kennis, de ervaring en de betrokkenheid van bewoners en ondernemers. Wij willen een transparant bestuur dat met inwoners van Utrecht praat, niet over ze.

Voorzitter, 6 speerpunten zijn voor ons zonneklaar. Ik wil ze hier kort aanstippen. Daarna kom ik op de financiering hiervan.

1. D66: voor verspreiding van kennis, niet van leerlingen
Goed lager, middelbaar en hoger onderwijs is van levensbelang.

Utrecht huisvest internationale onderwijsinstellingen van topniveau, maar de gemeente zal nog stevig moeten investeren in het basis- en voortgezet onderwijs om de Utrechtse jeugd  kwaliteit van onderwijs te bieden.

Vrije schoolkeuze, gekoppeld aan goede informatievoorziening en een eerlijk toelatingsbeleid, leidt tot kwaliteit: goede scholen groeien en de slechte verdwijnen.
 
Concurrentie op kwaliteit houdt schoolbesturen en docenten scherp; een op postcode vastgesteld jaarlijks quotum aan leerlingen stompt ze af.

Schooldirecties, docenten, ouders en leerlingen dienen de middelen en ruimte krijgen om de keuze voor kwaliteit te maken. Daarmee bedoelen wij:
– goede lokalen en een gezond binnenklimaat;
– een goede aansluiting op de arbeidsmarkt
– elke basisschool een conciërge

2. D66: voor een divers en veilig woonklimaat
Utrecht als knooppunt van kennis en cultuur kan alleen als in Utrecht voldoende woningen zijn voor iedereen. Immers: werken volgt wonen.

D66 wil op variatie sturen, maar wij zien weinig in stadsontwikkeling tegen wil en dank. Wij geloven ook niet in van bovenaf per wijk opgelegde quota voor bevolkingssamenstelling en inkomensverdeling.

We geloven wel in bouwen naar de behoefte van de Utrechtse bevolking.

Bijvoorbeeld: Er zijn meer betaalbare en kwalitatief goede woningen tussen kamer/studio enerzijds en appartement anderzijds nodig.
Bijvoorbeeld: doorgroei naar een gezinswoning met voldoende groen, veilige verkeerssituaties en goede buurtvoorzieningen voor jonge kinderen is eveneens nodig.

D66 kiest nadrukkelijk voor bouwen ín de stad om zó het groen rondom Utrecht te behouden.
D66 wil hiervoor een ‘masterplan binnenstedelijke ontwikkeling’ opstellen. Dan maken we duidelijk wat bewoners, ondernemers, woningcorporaties èn ontwikkelaars kunnen en willen met woningen, met groen, met een veilige verkeerssituatie, met zorgcentra of met jongerenvoorzieningen.

3. D66: voor een rijk cultureel leven
Een levensvatbare, sociaal en economisch gezonde stad. Zo zien wij ‘ons Utrecht’. Dat kan niet zonder een grootsteedse cultuur.

Wij pleiten daarom voor een rijk, aansprekend en innovatief cultureel leven in onze gehele stad. Om dat actief te stimuleren kiezen wij ervoor Utrechtse cultuur- en kunstmakers te ondersteunen.

Dit kan door geld vrij te maken zodat cultureel ondernemerschap kan floreren, onder meer door de introductie van koppelsubsidies (de zgn. matching grants) en culturele microkredieten. Een deel van het stimuleringsfonds economie kan hiervoor het vliegwiel zijn om sponsors en bedrijfsleven aan te trekken.
 
De aantrekkingskracht van Utrecht als culturele stad willen wij ook terug zien in Leidsche Rijn; alleen dan maken we de ambitie waar van Utrecht als knooppunt van kennis en cultuur. Alleen dan kunnen we de ambitie realiseren culturele hoofdstad te worden.

4. D66: voor innovatief en creatief ondernemerschap
D66 wil meer aandacht voor innovatiebeleid en meer mogelijkheden voor de creatieve economie.
 
Wij willen ruimte creëren voor netwerken van ZZP’ers die Utrecht een economische impuls geven door bijvoorbeeld samenwerking, delen van kennis en administratie.

De allermodernste communicatie is daarvoor onmisbaar. Daarom pleiten wij voor een betere benutting van het glasvezelnetwerk. De gemeente zou hierin een voortrekkersrol moeten claimen, samen met bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht.
 
Vertrouwen geven aan de ondernemende burgers van Utrecht kan door vermindering van de gemeentelijke regeldruk en vereenvoudiging van gemeentelijke procedures.
Om slechts één voorbeeld te noemen: aanvragen voor gemeentelijke vergunningen zouden positief bekeken dienen te worden. “Ja, mits” i.p.v. “Nee, tenzij”.

5. D66: voor een schone, bereikbare stad
Schone lucht is de basis voor een gezond leefklimaat. Werkelijke verbetering van de vieze lucht begint met de beperking van de uitstoot van uitlaatgassen.

Daarom willen wij structurele verbetering van de luchtkwaliteit en gelijktijdig een aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming in onze stad.

  • Dat kan door het verkeer te verspreiden, niet de vieze lucht. Het verkeer tussen de verschillende delen van de stad moet daarom goed kunnen doorstromen om onnodige en schadelijke vervuiling en opstopping te voorkomen.
    Die betere bereikbaarheid willen wij bereiken door delen van het plan van De Kracht van Utrecht te realiseren:
    • specifiek en slim openbaar vervoer: kleinere en minder vervuilende bussen die – zeker tijdens de spits – vaker door de binnenstad rijden;
    • versterking de fietspadenstructuur in de stad: doorlopende en veilige fietsroutes;
    • een compleet netwerk van ‘transferia’ aan de rand van onze stad in combinatie met tram- en buslijnen – dat zorgt ervoor dat mensen snel en makkelijk vanaf de rand van de stad verder worden vervoerd;
  • Bevoorrading van de binnenstad door kleine en schone boten, die vanaf de distributiehaven Lage Weide de binnenstad bevoorraden en zó de luchtkwaliteit in de stad verbeteren.

Hoogwaardige fietsvoorzieningen in en om de stad krijgen in onze visie voorrang, opdat iedereen snel en comfortabel binnen de stad en naar het omliggende groen kan fietsen.

En o ja, nieuwe (snel)wegen door groen en woonwijken sluit D66 natuurlijk uit!

Een groeiend en bloeiend economisch Utrecht gaat in onze visie hand-in-hand met minder auto’s, in en om Utrecht. Dat bewijzen binnen- en buitenlandse voorbeelden als Grenoble – maar ook de fraaie autovrije Neude en Oudegracht, hier dichtbij. Tenzij iemand beweert dat Utrecht achteruitgehold is sinds deze plekken autovrij zijn.

6. D66: voor een zorgzame samenleving
Voorzitter, wij geven de keuzevrijheid terug aan alle Utrechters. Ook aan hen die het minder hebben.

D66 wil mensen met een uitkering belonen voor eigen initiatief. Dát bedoelen wij met een beter reïntegratiebeleid.

Wij willen daarom dat er bij de invulling en uitvoering van de Wet Werk en Bijstand wordt uitgegaan van de kracht en verantwoordelijkheid van mensen zelf. D66 stelt voor om uitkeringsgerechtigden in de WWB de keuze te geven tussen twee opties:

a. Een uitkering op bijstandsniveau met alle huidige verplichtingen tot het zoeken van passende arbeid, inclusief een persoonlijke reïntegratiecoach en een reïntegratiebudget;

b. Tot maximaal 20 uur werken bij de gemeente, waardoor de basisuitkering kan worden aangevuld.

D66: voor investeren in de toekomst
D66 heeft vertrouwen in de toekomst. Simpelweg omdat wij vertrouwen hebben in mensen.

Daarom ook staan wij voor een solide financieel beleid. Wij willen het Weerstandsvermogen van onze gemeente niet aantasten. Zeker niet nu er een fikse korting op het Gemeentefonds aan zit te komen.

D66 maakt voor de financiering van onze visie op een gezonde toekomst van Utrecht, andere keuzes dan het college doet in de Programmabegroting 2010. Die andere keuzes heb ik zojuist genoemd en toegelicht en worden verder uitgewerkt tijdens de behandeling in de commissies.
 
Wij zien andere bezuinigingsmogelijkheden die leiden tot een financieel gezonde toekomst van Utrecht. Wij kiezen nú en leggen de rekening niet eenzijdig neer bij volgende raadsperiodes.

Wij kiezen ervoor de tientallen miljoenen die voor de krachtwijken zijn gereserveerd vooral te investeren in de zó noodzakelijke verbetering van het onderwijs in de gehele stad. Dat betekent ook een structurele betere ontplooiingsmogelijkheid voor mensen die wonen in die krachtwijken.

Wij kiezen er voor een belangrijk deel van de stimuleringsfondsen voor woningmarkt, economie en arbeidsmarkt terug te laten vloeien in het Weerstandsvermogen. En dat kan ook, gezien onze visie op ondernemerschap en re-integratie.

Wij kiezen voor een daadwerkelijk slanke ambtelijke organisatie die onze burgers écht helpt en die vertrouwt op de ervaring, op de kennis en op de ‘meedenkkracht’ van bewoners en ondernemers. D66 heeft daar nu een voorstel voor, niet pas bij de Voorjaarsnota.

Wij kiezen daarbij voor een aparte Dienst Gemeenschappelijk Vastgoed, waardoor er ruimte ontstaat voor onze culturele ambities en voor de eigen initiatieven van bewoners.

En wij kiezen voor een investeringsplanning in de bereikbaarheid van Utrecht die eerst in de gemeenteraad behandeld dient te worden.

Tot slot, voorzitter

D66 vertrouwt op de kracht van Utrechters, van professionals, van betrokken burgers en van ondernemers. Daarom zetten wij zwaar in op kwaliteit in het onderwijs en op ondernemerschap.

D66 streeft naar een duurzaam en harmonieus Utrecht. Daarom zetten wij ons in voor schone lucht door een betere bereikbaarheid, voor een rijk cultureel leven, voor groene en innovatieve oplossingen en voor veiligheid en vrijheid en voor behoud van de milieupunten.

D66 beloont het eigen initiatief, de prestaties van mensen. Wij delen de welvaart met hen die het minder goed hebben door een actiever, een socialer en een efficiënter re-integratiebeleid.

Een gelijk speelveld, individuele vrijheid en een open, veilige en zorgzame samenleving, dat zijn de grondrechten en waarden waar D66 voor staat.

Wij zijn nieuwsgierig naar de toekomst. De crisis brengt ook kansen. We vertrouwen daarbij op de ervaring, meedenkkracht en kennis van mensen en willen die de ruimte geven. Daar gaat het D66 om en zal het D66 om blijven gaan.

Dank u wel.