Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 juli 2018

Bijdrage D66 slotdebat Voorjaarsnota 2018

Spreektekst Fractievoorzitter Jony Ferket slotdebat Voorjaarsnota

 

 

 

 

Voorzitter!

Alweer een maand geleden vertelde ik hier over Leidsche Rijn Centrum. Een nieuw stukje stad, bruisend van energie als een nieuw begin. Dit college is alweer een maand onderweg. En onze wethouders en burgemeester blaken van energie. Met dit coalitieakkoord willen we ruimte voor iedereen in onze stad.

Want als je van Leidsche Rijn Centrum naar onze binnenstad fietst, zie je talloze mogelijkheden. Je fietst langs de Cartesiusdriehoek met alle bedrijvigheid en binnenkort duizenden nieuwe woningen. Je fietst langs het Stationsgebied en vanaf daar kun je helemaal naar, ik noem maar wat, de Varrolaan rijden.

Maar er valt wat op tijdens onze fietstocht door de stad: Utrecht heeft een hele wereld te winnen op het gebied van toegankelijkheid. Toegankelijkheid is voor D66 belangrijk. We zijn trots dat in het coalitieakkoord nieuwe stappen zijn aangekondigd. We gaan de openbare ruimte nog toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Maar er is méér nodig: aan een gebouw zonder drempels heb je niets als je er niet via een toegankelijke bushalte komen kunt! Kan de wethouder toezeggen dat, bijvoorbeeld via het platform Toegankelijk Utrecht van Solgu, met ervaringsdeskundigen in kaart wordt gebracht welke gemeentelijke gebouwen op welke manier toegankelijk zijn?

Toegankelijkheid gaat verder dan de stoep of het fietspad. Het moet niet uitmaken of je een fysieke of een verstandelijke beperking hebt. De gemeente moet ervoor zorgen dat de stoep begaanbaar is én dat bijvoorbeeld brieven in duidelijke taal zijn geschreven. Dat je juist wel een ouderwetse brief krijgt, als je digitaal ongeletterd bent. Maar ook dat je een telefoontje krijgt in plaats van een brief als je laaggeletterd bent. We zijn blij dat de wethouder van Werk & Inkomen op de vraag van D66 gaat uitzoeken welke vormen mogelijk zijn van maatwerk in het contact met Utrechters.

Daarbij hebben we vertrouwen in Utrechters. Als je niet goed kunt lezen, moet je daarvoor niet extra gestraft worden. D66 hamerde in de commissie op terughoudendheid met het gebruik van excentrieke opsporingsmethodes tegen zogenaamde bijstandsfraudeurs. We zijn blij dat het college hier hetzelfde over denkt. Zo maken we samen een toegankelijk Utrecht waar.

Toegankelijkheid is ook belangrijk op de arbeidsmarkt. Als je een baan kan krijgen die bij je past, dan krijg je kansen in het leven. Vooral in het MBO zien we dat er een mismatch bestaat tussen opleiding en arbeidsmarkt. Terwijl de vakmensen die op het MBO worden opgeleid Utrecht draaiende houden. Het MBO vraagt als motor van de Utrechtse economie waardering, liefde en zorgvuldig onderhoud. Die motor mag wat ons betreft aangedreven worden op duurzame energie. We zijn dan ook blij dat het college heeft toegezegd het stagetekort onder MBO-studenten aan te pakken. Wat ons betreft is het stageprobleem vergelijkbaar met het energievraagstuk. Er is niet één oplossing, maar elke duurzame oplossing is welkom. Een stagemarkt kan zo’n duurzame oplossing zijn. We zijn blij dat het college dit mogelijk wil maken. [Samen met de VVD staan we open voor een MBO-campus op Lage Weide.

Deze week presenteerde Minister Koolmees het nieuwe inburgeringsbeleid. D66 heeft hier, landelijk en lokaal gepleit voor een grotere rol voor gemeenten. We zijn heel blij dat we nieuwe Utrechters straks nog beter op weg kunnen helpen! Eerder startte Utrecht al een pilot vooruitlopend op de nieuwe inburgering. We kijken uit naar de verdere plannen van wethouder Van Ooijen na de zomer.

De toegankelijkheid van de gemeente kan altijd beter. Neem het initiatievenfonds. Utrecht bruist van de goede ideeën voor initiatieven die Utrechters dichter bij elkaar brengen. Helaas is voor veel Utrechters het schrijven van een aanvraag voor het initiatievenfonds een te hoge drempel. Daar worden kansen gemist. Daarom is D66 blij dat de wethouder het mogelijk maakt om aanvragen ook mondeling te doen. Bijvoorbeeld met een korte pitch.

D66 heeft nog wel meer ideeën hoe de gemeente en de gemeentelijke informatie toegankelijker kan voor Utrechters. Daarom dient de D66-fractie samen met de VVD een motie in om de jaarstukken begrijpelijker te maken voor Utrechters en samen met hen weer het gesprek hierover aan te gaan op Verantwoordingsdag in 2019.

Een toegankelijke overheid is niet alleen een toegankelijke gemeente. Dit geldt ook voor de rechtsspraak. We zijn enthousiast over de aangekondigde gesprekken tussen de burgemeester en de president van de rechtbank over de spreekuurrechter. D66 wil dat juridische conflicten zoals burenruzies met een spreekuurrechter zo makkelijker en goedkoper kunnen worden opgelost.

Vier jaar geleden vroegen we als D66 het college om een trouwambtenaar voor één dag te mogen benoemen. We zijn blij dat deze ‘ééndagsbabs’ al een tijd in Utrecht bestaat.   We vinden het onnodig inefficiënt en kostenverhogend dat elke trouwambtenaar-voor-een-dag een schaduwambtenaar krijgt aangewezen. Iemand die, vaak in het weekend, moet meekijken of het wel allemaal volgens het trouwboekje gaat.  Wat ons betreft een gebrek aan vertrouwen in Utrechters.  D66 wil dit graag veranderen en dient daarom de motie Schaduw-BABS niet nodig in met het volgende dictum:

Draagt het college op:

  • Het reglement burgerlijke stand zodanig aan te passen en aan de gemeenteraad voor te leggen:
  • Dat de bijstand door een BABS een keuze is van het aankomend bruidspaar;
  • Op te nemen dat de gemeente de mogelijkheid heeft om steekproefsgewijs bij het huwelijk van de BABS voor één dag aanwezig te zijn;
  • De tarieven van het trouwen zodanig aan te passen dat voor de BABS voor één dag een veel lager tarief gaat gelden omdat de kosten voor de gemeente hierdoor afnemen.

Voorzitter, de toegang tot sport en cultuur voor alle Utrechters vindt D66 belangrijk. Wij zien uit naar de plannen rondom de nieuwe wijkcultuurhuizen in Overvecht en Vleuten & De Meern. En hoe de ‘fair practice code’ in Utrecht nageleefd  wordt. Utrecht is een makersstad; we verwachten dat jonge makers in Utrecht opbloeien tot onafhankelijke kunstenaars. Kunst, cultuur en sport hebben zoveel meerwaarde. Dat is iets wat niet in een exact bedrag uit te drukken is.  Daarom dienen we mede met Student & Starter en andere partijen hiervoor een motie in.

Voorzitter, het is jammer dat op het fietspad van Leidsche Rijn naar de Varrolaan nog steeds scooters rijden. Onnodig vies, onnodig onveilig , onnodig niet-duurzaam. D66 dient daarom het amendement ‘van het Fietspad Gesnord’ in amendement in met het volgende dictum:

Draagt het college op om:

  • Om het project ‘snorfiets naar de rijbaan’ voortvarend uit te voeren, zodra het voorbereidingsonderzoek gereed is de raad te informeren over het uit te voeren project;
  • De hieronder genoemde financiering te gebruiken om dit project in ieder geval snel te starten

Besluit:

  • Aan beslispunt 4 de volgende zinsnede toe te voegen “Met dien verstande dat er 560.000 euro gereserveerd wordt op het project ‘snorfiets naar de rijbaan’ uit te voeren in 2018 en 2019 en dit te onttrekken uit het resultaat 2017” en eventuele meerkosten initieel te dekken uit het extra budget voor luchtkwaliteit uit het coalitieakkoord;
  • 000 euro te onttrekken aan het resultaat op de taakstelling vastgoed (conform het resultaat dat gepresenteerd werd in de raadsbrief ‘verwerking taakstelling vastgoed 2018’ van 3 juli) dit toe te voegen aan een nieuw te creëren post ‘project Snorfiets naar de rijbaan’

De duurzame toekomst van Utrecht gaat niet alleen over de weg, maar ook over de gebouwde omgeving. Veertig procent van de wereldwijde CO2-uitstoot komt door gebouwen. Een groot deel van die uitstoot komt door de bouw zelf. Voorzitter, mijn fractie is benieuwd hoe Utrecht koploper wordt in circulair bouwen. We moeten bouwen om de woningmarkt in Utrecht toegankelijker te maken. We zijn dan ook blij dat het college dit voortvarend oppakt. Wil de wethouder in lijn met de op te stellen omgevingsvisie kijken in een nieuw gebied of het mogelijk is te starten met pilotprojecten rondom circulair bouwen en hiervoor met een voorstel naar de raad te komen?

Ten slotte, de allergrootste uitdaging voor een toegankelijk Utrecht hebben wij, als gemeenteraad, helaas maar beperkt zelf in de hand. Onze bereikbaarheid. Utrecht is de ‘rotonde van Nederland’. En deze rotonde van Nederland staat bij de geringste tegenslag muurvast. Zoals u weet zien wij daarom bijvoorbeeld vlakbij de Varrolaan graag een intercitystation verrijzen. Of de NRU nu verdiept wordt aangelegd blijft een vraagteken. D66 is benieuwd hoe het college deze toegankelijkheidsuitdaging gaat oplossen samen met de provincie en met het Rijk. Hoe gaat de gemeente hier een rol in spelen?

D66 ging de gemeenteraadsverkiezingen in met kansen voor alle Utrechters. Het allerbeste onderwijs, prettig en betaalbaar wonen, en inzetten op duurzaamheid. Deze ambities zien we terug in het coalitieakkoord. Daarom is D66 Utrecht trots op dit coalitieakkoord en deze Voorjaarsnota. Voor een toegankelijk Utrecht blijven we ons als D66 inzetten. Zo bereiken we kansen voor iedereen. Van Leidsche Rijn Centrum tot aan de Varrolaan.