Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering met bestuursverkiezingen

Woensdag, 4 maart 2020 in Utrecht

Op 4 maart 2020 vindt een Algemene Afdelingsvergadering plaats met onder andere bestuursverkiezingen. Bekijk de vacatures, deadlines en de agenda snel!

Op 4 maart is er een Algemene Afdelingsvergadering (AAV) gepland. Daar zullen ook bestuursverkiezingen plaatsvinden. De termijn van bestuurslid communicatie Tom verstrijkt namelijk na drie jaar en bestuurslid campagne Venita heeft laten weten de functie niet meer kunnen combineren met haar nieuwe bedrijf. Zodoende zoeken wij nieuwe bestuursleden die ook verantwoordelijk gaan worden voor de campagne en communicatie in de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Locatie: Stichting Elinkwijk’s Belang (SEB), Wattlaan 10 te Utrecht.

Bekijk hieronder de concept-agenda voor de AAV en de deadlines en procedures voor het indienen van agendavoorstellen, moties en kandidaatstellingen.

Ben je nog nooit bij een AAV geweest en wil je wegwijs gemaakt worden? Stuur een bericht naar bestuur@d66utrecht.nl en we heten je van te voren welkom.

Agenda

Hieronder is de agenda voor de AAV te vinden.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Bestuursmededelingen
  Ter besluitvorming
 3. Vaststellen notulen AAV 4 december (download)
 4. Vaststellen jaarrekening 2019 (op te vragen vanaf 20 februari bij penningmeester Robert Landheer) inclusief advies kascontrolecommissie en verlenen decharge bestuur
 5. Verkiezingen bestuursleden (download kandidatenboek)
 6. Behandeling van ingediende moties en amendementen
  Ter informatie/meningsvorming
 7. Introductie vertrouwenspersoon Ruben Pattiasina
 8. Vervolg vraag en aanbod app voor afdeling
 9. Update uit de gemeentelijke en provinciale politiek
 10. Update van de Masterclass-commissie
 11. Terugkoppeling moties
 12. Rondvraag
 13. Aankomende activiteiten
 14. Sluiting

Hieronder zijn de functieprofielen te lezen:

Deadlines en procedures

Wil je graag een motie of amendement indienen, via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let er daarnaast op dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn.

 • een motie*) indienen;
 • een amendement**) op een vergaderstuk indienen;
 • je kandidaat stellen voor één van de beschikbare vacatures; of
 • een onderwerp op de agenda van de afdelingsvergadering plaatsen?

houd dan rekening met de volgende deadlines en regels

 1. zondag 16 februari 2020, 23.59u. voor het indienen van een onderwerpen voor op de agenda;
  De definitieve concept-agenda sturen we op woensdag 19 februari 2020 naar de leden.
 2. zondag 23 februari 2020, 23.59u. voor het indienen van jouw motie*) of amendement**) of voor je kandidaatstelling voor één van de vacatures in het bestuur.
  Een motie mag niet langer zijn dan 300 woorden in totaal. Een motie moet voorzien zijn van de handtekening (en lidmaatschapsnummer) van (inclusief de indiener) tenminste 3 stemgerechtigde leden.

Ingediende moties met het eventuele bestuursadvies publiceren we uiterlijk donderdag 28 februari 2020 op de website. Dit geldt ook voor de namen van de leden die zich kandidaat hebben gesteld voor één van de vacatures.

 1. zondag 1 maart 2020, 23.59u. voor het indienen van ‘actuele lokaal-politieke moties’. Voor het indienen van actuele lokaal-politiek moties gelden dezelfde voorwaarden ten aanzien van lengte en het aantal vereiste handtekeningen als voor een gewone motie. De actualiteit wordt mede bepaald aan de hand van de vraag of uitstel van behandeling tot een volgende AAV mogelijk of wenselijk is.

Ingediende actuele moties worden met het eventuele bestuursadvies uiterlijk op dinsdag 3 maart 2020 gepubliceerd op de website.

Je agendavoorstel, motie, amendement of kandidaatstelling stuur je vóór de betreffende deadline per email naar bestuur@d66utrecht.nl. Heb je een vraag over de procedures, dan kun je die ook via dit mailadres stellen.

*) in een motie wordt bijvoorbeeld het bestuur of de fractie opgeroepen om iets wel of niet te doen; een motie kan ook gericht zijn aan het landelijk bestuur, de Kamerfracties of de delegatie in het Europees parlement. Als de afdelingsvergadering zo’n motie aanneemt, dan wordt deze namens de afdeling ingediend bij het eerstvolgende landelijke congres.

**) een amendement is een tekstvoorstel op een vergaderstuk, (afdelings-)reglementen of een concept-verkiezingsprogramma. Een amendement heeft dus betrekking op het toevoegen, wijzigen of schrappen van tekst in het betreffende document.

4 maart

20:00 - 22:00

Stichting Elinkwijk's Belang (SEB)
Wattlaan 10
3553 GX Utrecht