Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering (AAV)

Woensdag, 3 april 2019 in Utrecht

Kom je ook naar de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van woensdag 3 april?

De AAV start om 20:00 en duurt tot ongeveer 22:00. Tijdens een AAV kunnen leden meepraten over de gang van zaken in de afdeling, kunnen leden moties indienen met een oproep aan het bestuur of gemeenteraadsfractie en zullen bestuur en fractie updates geven over diverse onderwerpen.

Agenda en stukken

Hieronder is de definitieve agenda voor de AAV te vinden.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Bestuursmededelingen
  Ter besluitvorming
 3. Vaststellen notulen AAV 4 december 2018
 4. Vaststellen Jaarrekening 2018 en verlenen decharge bestuur
 5. Ingediende moties en amendementen
  1. Motie 1: met het oog op kansengelijkheid (advies bestuur: overnemen)
   Ter informatie/meningsvorming
 6. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2018
 7. Update vanuit de fractie en college
 8. Terugkoppeling moties
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag en sluiting
 11. Aankomende activiteiten
 12. Sluiting

Jaarrekening 2018 

Op deze AAV zal de jaarrekening over 2018 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de AAV. De jaarrekening is voor leden op te vragen door een mail te sturen naar penningmeester Tim Nieman via: T.Nieman@d66utrecht.nl.

Motie indienen?

Uiteraard kun je voor deze AAV ook moties indienen. Wil je graag een motie indienen, via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let er daarnaast op dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn. Het tijdspad voor het indienen van moties is als volgt:

 • Tot uiterlijk zondag 24 maart 2018 23.59 uur kunnen moties worden ingediend bij bestuur@d66utrecht.nl.
 • Van 25 t/m 31 maart 2018 kan het bestuur (telefonisch) contact met je opnemen voor overleg over je motie, en eventueel met aanpassingsvoorstellen komen. Het is aan de indiener van de motie om te beslissen wat hij/zij hier mee doet.
 • Op maandag 1 april 2018 worden de ingediende moties op de website van D66 Utrecht gepubliceerd. Indien de motie betrekking heeft op of raakt aan de afdeling of de lokale politiek kan het zijn dat het afdelingsbestuur een motie voorziet van een stemadvies: “overnemen”, “ontraden” of “neutraal”.
 • Op de ledenvergadering woensdag 3 april 2018 krijgt de indiener de mogelijkheid om de motie toe te lichten. De voorzitter bepaalt hoeveel tijd iedere spreker krijgt. Indien de meerderheid van de afdelingsvergadering na stemmen voor is, is de motie aangenomen.

Vragen? Stuur een bericht naar bestuur@d66utrecht.nl.

3 april

20:00 - 22:00

Hygge
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 CT UTRECHT