Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Woensdag, 2 december 2020 in Utrecht

Ben jij er ook bij?

Lees hier het concept-verslag van de AAV


Op woensdag 2 december (vanaf 19:30) vindt de volgende Algemene Afdelingsvergadering (AAV) plaats. Tijdens deze AAV zal de fractie met jullie in gesprek gaan. We nemen diverse besluiten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en leggen we de begroting voor het jaar 2021 aan jullie voor.

Let op: aanmelden is verplicht en kan door het formulier (helemaal) onderaan deze pagina in te vullen.

Omdat de AAV digitaal zal plaatsvinden is een aanmelding verplicht. Je ontvangt dan van te voren een Zoom-link om deel te nemen. Je kan je alvast aanmelden door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 november 23.59 uur.


Concept-agenda

1. Opening en vaststelling agenda

2. Bestuursmededelingen

Ter besluitvorming:

3. Vaststellen notulen AAV 7 oktober 2020

4. Proces en instellingsbesluiten GR 2022

5. Voorstel bijdrage aan de landelijke campagnekas TK 21

6. Vaststellen Begroting 2021 (op te vragen bij de penningmeester)

7. Verkiezing leden kascommissie (kandidatenboek)

8. Behandeling van ingediende moties en amendementen

Ter informatie/meningsvorming

9. Terugblik en vooruitblik midterm vanuit de fractie (inclusief terugterugkoppeling motie)

10. Terugkoppeling vanuit College en Provinciale staten en de Jonge Democraten

11. Uitslag verkiezingen kascommissie

12. Aankomende activiteiten

13. Rondvraag en sluiting


Overzicht van alle profielen en proces- en instellingsbesluiten GR22

Tijdens de AAV nemen we diverse besluiten over profielen en processen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 (GR22). Hieronder kan je de betreffende stukken vinden.

  • Het concept met het overzicht van de proces- en instellingsbesluiten richting de gemeenteraadsverkiezingen van 20202 kan je hier vinden.
  • De afdelingsverkiezingscommissie (AVC) ziet toe op een eerlijk verloop van de kandidaatstellingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lees hier het concept-instellingsbesluit voor de AVC.
  • De lijstadviescommissie (LAC) heeft de taak om de leden van de afdeling te voorzien van een lijstadvies voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lees hier het concept-instellingsbesluit voor de LAC.
  • De verkiezingsevaluatiecommissie (VEC) evalueert het gehele proces van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lees hier het concept-instellingsbesluit voor de VEC.
  • De wethoudersadviescommissie (WAC) heeft als taak om een advies te maken voor de fractie met betrekking tot kandidaat-wethouders. Lees hier het concept-instellingsbesluit voor de WAC.
  • De verkiezingsprogramma commissie (VPC) heeft als doel om een concept verkiezingsprogramma op te stellen. Lees hier de opdracht voor de VPC.

Profielen:


Kascommissie

Tijdens de AAV wordt de kascommissie voor de komende drie jaar verkozen. De kascommissie controleert de financiële administratie en de jaarrekening. Ben jij geïnteresseerd om je te kandideren? Lees dan de volledige vacature hier door. Je aanmelden voor de kascommissie kan door uiterlijk op 30 november een mail te sturen met een korte motivatie en een foto naar de secretaris van het bestuur, Karin Akkers. Op 1 december zal het kandidatenboek worden gepubliceerd.


Motie of amendementen indienen?

Ieder lid kan een motie indienen op het bestuur of fractie ergens toe op te roepen. Daarnaast is het ook mogelijk om amendementen in te dienen op de stukken die behandeld worden. Bekijk hieronder de deadlines en procedures voor het indienen van moties of amendementen.


Deadlines en procedures

Wil je graag een lokale motie of amendement indienen? Via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let erop dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn. Voor het indienen van een amendement kan je het format hier vinden.

  • Een motie*) indienen;
  • Een amendement**) op een vergaderstuk indienen;
  • Je kandidaat stellen voor een van de beschikbare vacatures; of
  • Een onderwerp op de agenda van de afdelingsvergadering plaatsen?

Houd dan rekening met de volgende deadlines en regels

1. Vrijdag 27 november 2020, 23:59 uur, voor het indienen van jouw lokale motie*) of lokaal amendement (een voorstel om een tekst te wijzigen)**)  Een motie mag niet langer zijn dan 300 woorden in totaal. Een motie moet voorzien zijn van de handtekening (en lidmaatschapsnummer) van (inclusief indiener) tenminste 3 stemgerechtigde leden.

Ingediende moties/amendementen met het eventuele bestuursadvies publiceren we uiterlijk donderdag 1 december 2020 op de website. Dit geldt ook voor de namen van de leden die zich kandidaat hebben gesteld voor één van de vacatures.

2. Vrijdag 27 november 2020, 23:59 uur, voor het indienen van ‘actuele lokaal-politieke moties’. Voor het indienen van actuele lokaal-politieke moties gelden dezelfde voorwaarden ten aanzien van lengte en het aantal vereiste handtekeningen als voor een gewone motie. De actualiteit wordt mede bepaald aan de hand van de vraag of uitstel van behandeling tot een volgende AAV mogelijk of wenselijk is.

3. Maandag 30 november 2020, 23:59 uur, voor je kandidaatstelling voor een van de vacatures in de KasCo.

Ingediende actuele moties en amendementen/moties worden met het eventuele bestuursadvies uiterlijk op dinsdag 1 december 2020 gepubliceerd op de website.

Je agendavoorstel, motie, amendement of kandidaatstelling stuur je vóór de betreffende deadline per email naar bestuur@d66utrecht.nl. Heb je een vraag over de procedures, dan kun je die ook via dit e-mailadres stellen.

Ben je op zoek naar andere leden die willen helpen met moties/amendementen? Stuur ons dan ook een bericht op bestuur@d66utrecht.nl en we denken graag mee over hoe we je in contact kunnen brengen met andere leden, zeker nu er vanwege corona minder evenementen zijn.

 

2 december

19:30

Digitaal, schrijf je in via het formulier en ontvang een Zoom-link.