Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Woensdag, 4 december 2019 in Utrecht

Op 4 december vindt een Algemene Afdelingsvergadering plaats. Op de agenda staat onder andere de begroting 2020. Ben jij er ook bij?

Tijdens een Algemene Afdelingsvergadering (AAV) praten de leden van D66 Utrecht over belangrijke onderwerpen voor onze afdeling, we besluiten er over moties en amendementen die de leden hebben ingediend. Ook is de AAV één van de plekken waar je vragen kunt  stellen aan het afdelingsbestuur, de raadsfractie of de wethouders. 


Agenda en stukken

Hieronder is de definitieve agenda te vinden. 

 • 1. Opening en vaststelling agenda
 • 2. Bestuursmededelingen

Ter besluitvorming

Ter informatie/meningsvorming

 • 7. Ideeën app voor afdeling
 • 8. Update vanuit de fractie en college
 • 9. Terugkoppeling moties
 • 10. Introductie Jonge Democraten en activiteiten door Nyna Visser (voorzitter JD Utrecht)
 • 11. Rondvraag
 • 12. Aankomende activiteiten
 • 13. Sluiting

Moties of amendementen indienen?

Uiteraard kun je voor deze AAV ook weer moties en amendementen indienen. Met een motie kun je het afdelingsbestuur of de fractie oproepen tot een bepaalde actie. Met een amendement stel je een concrete tekstwijziging voor in een notitie waarover op de vergadering wordt besloten. 

Wil je graag een motie of amendement indienen, via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let er daarnaast op dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn.

Moties voor deze vergadering moeten ondertekend zijn door minimaal drie stemgerechtigde leden van D66 Utrecht.  De ondertekening omvat de naam van het lid, het lidnummer en een handtekening. Dit kan ook met ingescande handtekeningen of bevestigingen via de e-mail geregeld worden.

We maken onderscheid tussen verschillende soorten moties. Het tijdspad voor het indienen van motie kan verschillen:

Organisatorische en gewone (politieke) moties en lokale amendementen

 • Tot uiterlijk woensdag 27 november 2019 23.59 uur kunnen organisatorische en gewone (politieke) moties gericht aan het afdelingsbestuur of onze fractie in de raad worden ingediend via ingediend bij bestuur@d66utrecht.nl. Dit geldt ook voor organisatorische en gewone (politieke) moties.

Actuele lokale politieke moties

 • Tot uiterlijk zondag 1 december 2019 23.59 uur kunnen actuele, lokale politieke moties worden ingediend bij bestuur@d66utrecht.nl (een actuele lokale politieke motie is een motie naar aanleiding van een actuele lokale, politieke situatie ontstaan na het sluiten van de indieningstermijn voor reguliere politieke moties en waarvan de behandeling geen uitstel duldt tot een volgende AAV).
 • Van 28 november t/m 1 december 2019 kan het bestuur (telefonisch) contact met je opnemen voor overleg over je motie, en eventueel met aanpassingsvoorstellen komen. Het is aan de indiener van de motie om te beslissen wat hij/zij hier mee doet.
 • Op maandagochtend 2 december 2019 worden de ingediende moties op de website van D66 Utrecht gepubliceerd. Indien de motie betrekking heeft op of raakt aan de afdeling of de lokale politiek kan het zijn dat het afdelingsbestuur een motie voorziet van een stemadvies: “overnemen”, “ontraden” of “neutraal”.
 • Op de ledenvergadering woensdag 4 december 2019 krijgt de indiener de mogelijkheid om de motie toe te lichten. De voorzitter bepaalt hoeveel tijd iedere spreker krijgt. Indien de meerderheid van de afdelingsvergadering na stemmen voor is, is de motie aangenomen.

Kandidaat voor de Kascontrolecommissie? (deadline 1 december 2019)

De leden van de kascommissie worden benoemd door de ledenvergadering van D66 Utrecht. De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden. De kascommissie is een permanente commissie waarvan de leden door de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) worden gekozen voor een periode van 1 jaar. Je kan daarna maximaal 3 keer opnieuw benoemd worden.

De kascommissieleden voeren hun werkzaamheden uit aan de hand van een door het Landelijk Bureau opgesteld protocol. De controle vindt plaats op de gehele financiële administratie, als ook op de door de penningmeester opgestelde jaarrekening.

Bekijk de volledige vacaturetekst voor de KasCo.

Procedure kandideren

Het bestuur hoopt twee of meer kandidaten te kunnen voordragen tijdens de AAV op 4 december 2019. Meer informatie over de werkzaamheden van de kascommissie kan worden ingewonnen bij de penningmeester van het bestuur, Robert Landheer (r.landheer@d66utrecht.nl). Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk op 1 december 2019 hun kandidatuur kenbaar te maken bij de secretaris van het bestuur, Karin Akkers (bestuur@d66utrecht.nl).


Vragen over deze AAV? We helpen je graag als je een bericht stuurt naar bestuur@d66utrecht.nl

4 december

20:00 - 22:00

Camping Ganspoort, Helling 87, 3523 CB te Utrecht